Privacyverklaring

1.

Deze website (www.boeckstijns.com) wordt beheerd en uitgebaat door Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Advocatenkantoor), eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid met kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 68-70 en KBO nr. 0563.600.682.

2.

In principe worden bij het gebruik van deze website (www.boeckstijns.com) geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

3.

De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Boeckstijns Advocatenkantoor. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd, zoals hieronder weergegeven.

4.

Boeckstijns Advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boeckstijns.com.

5.

Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt Boeckstijns Advocatenkantoor uw persoonsgegevens ook wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. Boeckstijns Advocatenkantoor verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer
 • sollicitatieformulieren
 • documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart)

6.

Boeckstijns Advocatenkantoor kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • verstrekken van informatie over Boeckstijns Advocatenkantoor en de geleverde diensten
 • verstrekken van informatie over de inhoud van de geleverde diensten
 • verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • verstrekken van overige door u gevraagde diensten
 • toesturen van informatie bv. nieuwe berichten op onze blog of nieuwspagina, andere publicaties die u mogelijks kunnen interesseren of verwijzingen naar opleidingen, events of andere seminaries die wij op uw vraag aan u zouden toesturen

7.

Boeckstijns Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

8.

Boeckstijns Advocatenkantoor kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor website- en/of cloud- en opslagbeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening die u met ons heeft afgesloten.

9.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boeckstijns Advocatenkantoor (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

10.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via info@boeckstijns.com.

11.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

Boeckstijns Advocatenkantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

12.

U dient wel rekening te houden met het feit dat Boeckstijns Advocatenkantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging bv. omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

13.

Boeckstijns Advocatenkantoor wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

(website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)

14.

Boeckstijns Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website (www.boeckstijns.com).

***

Déclaration de confidentialité

1.

Ce site web (www.boeckstijns.com) est géré et exploité par Matthias Boeckstijns (Cabinet d’avocats Boeckstijns), actuellement une entreprise unipersonnelle sans personnalité juridique dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 68-72 (n° BCE 0563.600.682).

2.

En principe, lors de l’utilisation de ce site web  (www.boeckstijns.com), aucune donnée personnelle ne sera traitée au sens du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (en bref « Règlement général sur la protection des données » ou « RGPD »).

3.

Toutefois, Cabinet Boeckstijns traite les données que vous fournissez lorsque vous utilisez le site web, par exemple lorsque vous remplissez le formulaire de contact ou si vous nous contactez directement par e-mail. Le règlement général sur la protection des données sera respecté, comme indiqué dans la présente déclaration de confidentialité.

4.

Cabinet Boeckstijns prend au sérieux la protection de vos données et prend des mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non souhaitée et modification non autorisée. Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s’il existe des indices d’une mauvaise utilisation, veuillez nous contacter via info@boeckstijns.com.

5.

En plus de fournir (éventuellement) des données personnelles lors de l’utilisation de ce site web, Cabinet Boeckstijns recueille et traite également vos données personnelles si vous nous contactez pour obtenir des conseils juridiques ou d’autres types de services. Cabinet Boeckstijns peut collecter les données personnelles suivantes :

 • nom et prénom
 • Genre
 • Date de naissance
 • lieu de naissance
 • coordonnées
 • numéro de téléphone
 • adresse e-mail
 • Adresse IP
 • d’autres données personnelles que vous fournissez activement, par exemple dans la correspondance et par téléphone, ou dans le cadre des services demandés
 • des données concernant vos activités sur notre site web
 • numéro de compte bancaire
 • formulaires de demande
 • les documents requis dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (par exemple, une copie de votre carte d’identité)

6.

Cabinet Boeckstijns peut utiliser vos données personnelles aux fins suivantes :

 • fournir des informations sur Cabinet Boeckstijns et les services fournis
 • fournir des informations sur le contenu des services fournis
 • Vous fournir les conseils juridiques que vous avez demandés.
 • fournir d’autres services demandés par vous
 • vous envoyer des informations, par exemple de nouveaux articles sur notre blog ou notre page d’actualités, d’autres publications susceptibles de vous intéresser, ou des références à des cours de formation, des événements ou d’autres séminaires que nous aurions le plaisir de vous envoyer à votre demande

7.

Cabinet Boeckstijns ne conservera vos données personnelles que le temps strictement nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels vos données ont été collectées. Sauf à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent, vos données personnelles ne seront pas conservées plus de cinq ans après leur dernière utilisation.

8.

Cabinet Boeckstijns peut partager vos données personnelles avec des tiers fournissant des services en notre nom (par exemple, des prestataires de services pour la gestion du site web et/ou du cloud et du stockage). Ces tiers n’ont accès à vos données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir leurs services. Nous pouvons également partager vos données personnelles avec des tiers si cela est nécessaire pour l’accomplissement de nos obligations légales ou l’exécution du contrat de service que vous avez conclu avec nous.

9.

En principe, vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles (et d’en demander une copie), de les corriger ou de les supprimer. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Cabinet Boeckstijns (par exemple, à des fins de marketing) et vous avez le droit à la portabilité des données.

10.

Vous pouvez envoyer une demande d’inspection, de copie, de correction, de suppression ou une demande de retrait de votre autorisation ou d’opposition au traitement de vos données personnelles à info@boeckstijns.com.

11.

Pour s’assurer que la demande est formulée par vous, nous vous demandons d’envoyer une copie de votre carte d’identité avec la demande. Rendez sur cette copie votre photo d’identité, la MRZ (zone de lecture automatique, la bande avec des chiffres au bas de la carte d’identité), le numéro de la carte d’identité et le numéro de service citoyen (BSN) illisibles pour protéger votre vie privée.

Cabinet Boeckstijns s’efforce de répondre à votre demande le plus rapidement possible, et cela dans un délai de trente jours.

12.

Veuillez noter que Cabinet Boeckstijns ne sera éventuellement pas obligé d’honorer votre demande d’inspection, de correction, de suppression ou de transfert, par exemple en raison de nos obligations légales, pour la constatation, l’exercice ou la justification d’un droit ou l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression et/ou d’information.

13.

Cabinet Boeckstijns souhaite également vous informer que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale de surveillance. Vous pouvez le faire en utilisant les coordonnées suivantes :

Autorité de protection des données

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

(site web : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen)

14.

Cabinet Boeckstijns se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. La version la plus récente de la déclaration de confidentialité peut être consultée sur ce site web (www.boeckstijns.com).

***

Privacy Statement

1.

This website (www.boeckstijns.com) is managed and operated by Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Law firm), currently a sole proprietorship without legal personality with offices at 1000 Brussels, Wolstraat 68-72 (CBE no. 0563.600.682).

2.

In principle, when using this website (www.boeckstijns.com)  no personal data will be processed within the meaning of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (in short “General Data Protection Regulation”).

3.

However, Boeckstijns Law firm does process data that you provide when using the website, e.g. when completing the contact form, or if you contact us directly by e-mail. The General Data Protection Regulation will in any case be respected, as stated in this privacy statement.

4.

Boeckstijns Law firm takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you have the impression that your data are not properly secured or if there are indications of misuse, please contact us via info@boeckstijns.com.

5.

In addition to (possibly) providing personal data when using this website, Boeckstijns Law firm also collects and processes your personal data if you contact us for legal advice or other types of services. Boeckstijns Law firm may collect the following personal data:

 • first and last name
 • gender
 • date of birth
 • place of birth
 • address details
 • Telephone number
 • e-mail address
 • IP address
 • other personal details that you actively provide, for example in correspondence and by telephone, or within the framework of the requested services
 • data about your activities on our website
 • bank account number
 • application forms
 • documents required in connection with anti-money laundering legislation (e.g. a copy of your identity card)

6.

Boeckstijns Law firm may use your personal data for the following purposes

 • providing information about Boeckstijns Law firm and the services provided
 • providing information on the content of the services provided
 • providing the legal advice you have requested
 • providing other services requested by you
 • sending you information, e.g. new posts on our blog or news page, other publications that may be of interest to you, or references to training courses, events or other seminars that we would be pleased to send you upon your request

7.

Boeckstijns Law firm will retain your personal data for no longer than is strictly necessary to realise the objectives for which your data were collected. Except for the purpose of combating money laundering, your personal data will not be retained for longer than five years after their last use.

8.

Boeckstijns Law firm may share your personal data with third parties who provide services on our behalf (e.g. service providers for website and/or cloud management). These third parties only have access to your personal data to the extent necessary to provide their services. We may also disclose your personal data to third parties if this is necessary for the fulfilment of our legal obligations or the execution of the service agreement you have entered into with us.

9.

As a matter of principle, you have the right to inspect (and request a copy of), correct or delete your personal data. In addition, you are entitled to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Boeckstijns Law firm (e.g. for marketing purposes) and you have the right to data portability.

10.

You can send a request for inspection, copying, correction, deletion or a request to withdraw your permission or to object to the processing of your personal data to info@boeckstijns.com.

11.

To make sure that the request has been formulated by you, we ask you to send a copy of your identity card with the request. Please make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the identity card), identity card number and citizen service number (BSN) unreadable on this copy to protect your privacy.

Boeckstijns Law firm aims to respond to your request as quickly as possible, and within thirty days.

12.

Please note that Boeckstijns Law firm may not be obliged to honour your request for inspection, correction, deletion or transfer, for example due to our legal obligations, for the establishment, exercise or substantiation of a legal claim or the legitimate exercise of the right to freedom of expression and/or information.

13.

Boeckstijns Law firm would also like to inform you that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority. This can be done using the following contact details:

Data Protection Authority

Rue de la Presse 35

1000 Brussels

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

(website: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen)

14.

Boeckstijns Law firm reserves the right to amend this privacy statement. The most recent version of the privacy statement can be found on this website (www.boeckstijns.com).

***

Disclaimer [NL]

Deze website (www.boeckstijns.com) wordt beheerd en uitgebaat door Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Advocatenkantoor), een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid met kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 68-72 (KBO nr. 0563.600.682).

Met deze website beoogt Boeckstijns Advocatenkantoor u op een vrijblijvende wijze informatie te verschaffen omtrent het advocatenkantoor, de advocaten en de door het kantoor aangeboden diensten. U kan er ook algemene juridische informatie terugvinden op de blog- of nieuwspagina of op andere pagina’s van de website.

De op deze website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Boeckstijns Advocatenkantoor. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De blog- of nieuwsberichten beogen u algemene en/of actuele informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg ook niet als een concreet advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, raadpleegt u best een deskundige.

De blog- of nieuwsberichten mogen in hun geheel, mits correcte bronvermelding, worden aangewend.

Boeckstijns Advocatenkantoor draagt er zorg voor dat de omschrijving van de diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijke aangeboden diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig zouden worden omschreven, of ondertussen zouden zijn aangepast. De informatie op deze website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar andere websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of de kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze andere websites of webpagina’s.

Disclaimer [ENG]

This website (www.boeckstijns.com) is managed and operated by Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Law firm), currently a sole proprietorship without legal personality with offices at 1000 Brussels, Wolstraat 68-72, registered in the Crossroads Bank for Enterprises under no. 0563.600.682.

The aim of Boeckstijns Law firm’s website is to provide you with information about the law firm, the lawyers and the services it offers. You may also find general legal information on the blog or news page or on other pages of the website.

The information and data provided on this website are the property of Boeckstijns Law firm. This website, including its layout, texts, logos, photos, data and other items, as well as the design and structure of the website and the information contained therein, are protected by intellectual rights. It is prohibited without our prior written consent to store (other than necessary to be able to view the website), reproduce, modify, publish, distribute or transmit, sell or otherwise transfer or grant any rights to third parties for the information provided on and through this website.

The blog posts or news items are intended to provide you with general and/or up-to-date information, which is not necessarily all-encompassing. They do not constitute a legal analysis of a concrete situation and therefore cannot be considered as concrete advice. In order to assess your own concrete situation, you should consult an expert.

The blog or news items may be used in their entirety, provided the source is correctly cited.

Boeckstijns Law firm makes every effort to ensure that the description of the services corresponds as closely as possible with the actual services offered. However, the possibility cannot be ruled out that certain services listed on the website may be incomplete or inaccurately described, or may have been modified in the meantime. The information on this website is therefore provided and displayed without any form of guarantee. We reserve the right to change the information on the website at any time.

We are also not liable for possible viruses, should these occur despite the precautions taken on the website.

Our website may contain hyperlinks to other websites or web pages of third parties or refer to them in some other way. We have no control over the content or other characteristics of these other websites or web pages and are in no way liable for their content or characteristics. The placing of links does not imply in any way whatsoever an implicit approval of the content of these other websites or web pages.

Disclaimer [FR]

Ce site web (www.boeckstijns.com) est géré et exploité par Matthias Boeckstijns (cabinet Boeckstijns), actuellement une entreprise individuelle sans personnalité juridique dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 68-72 (n° BCE 0563.600.682).

Le but de ce site web est de vous fournir des informations sur le cabinet d’avocats, les avocats et les services qu’il propose. Vous pouvez également trouver des informations juridiques générales sur le blog ou la page d’actualités ou sur d’autres pages du site web.

Les informations et les données fournies sur ce site sont la propriété de cabinet Boeckstijns. Ce site web, y compris la mise en page, les textes, les logos, les photos, les données et autres éléments, ainsi que la conception et la structure du site web et les informations qu’il contient, sont protégés par des droits intellectuels. Il est interdit, sans notre accord écrit préalable, de stocker (autrement que pour pouvoir consulter le site web), de reproduire, de modifier, de publier, de distribuer ou de transmettre, de vendre ou de transférer de toute autre manière ou d’accorder des droits à des tiers sur les informations fournies sur et par ce site web.

Les articles de blog sont destinés à vous fournir des informations générales et/ou actuelles, qui ne sont pas nécessairement exhaustives. Ils ne constituent pas une analyse juridique d’une situation concrète et ne peuvent donc pas être considérés comme des conseils concrets. Afin d’évaluer votre situation spécifique, vous devriez consulter un expert.

Le blog ou les articles d’actualité peuvent être utilisés dans leur intégralité, à condition que la source soit correctement citée.

Cabinet Boeckstijns veillera à ce que la description des services corresponde le plus possible aux services effectivement offerts. Toutefois, il n’est pas exclu que certains des services mentionnés sur le site soient incomplets ou imprécis, ou qu’ils aient été modifiés entre-temps. Les informations contenues dans ce site sont donc fournies et affichées sans aucune forme de garantie. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les informations figurant sur le site web.

Nous ne sommes pas non plus responsables des éventuels virus, si ceux-ci se produisent malgré les précautions prises sur le site.

Notre site web peut contenir des hyperliens vers d’autres sites ou pages web de tiers ou y faire référence de toute autre manière. Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces autres sites ou pages web et ne sommes en aucun cas responsables de leur contenu ou de leurs caractéristiques. Le placement de liens n’implique en aucune manière une approbation implicite du contenu de ces autres sites ou pages web.

***

Cookie policy [NL]

 

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Advocatenkantoor)

Wolstraat 68-72

1000 Brussel

https://www.boeckstijns.com

BTW nr. BE 0563.600.682

KBO nr. 0563.600.682

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 1. Third party cookies

Wij maken tot slot gebruik van diensten zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina’s enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren.

Google is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield. Google Analytics werd privacy vriendelijk ingesteld.

Voor meer info omtrent hun privacy beleid, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt ten allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Klik op ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen met het kantoor (info@boeckstijns.com).

Cookie policy [ENG]

WHO IS THE DATA CONTROLLER?

Matthias Boeckstijns (Boeckstijns law firm)

Rue aux Laines 68-72

1000 Brussels

https://www.boeckstijns.com

VAT number BE 0563.600.682

CBE number 0563.600.682

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small data or text files that websites place on your local computer. Such cookies can have different purposes: there are technical cookies (e.g. for language settings), session cookies (temporary cookies) and tracking cookies (cookies that follow and track your behaviour on the website, in order to offer you a more optimal user experience).

A cookie contains a unique code that makes it possible to recognise your browser during a visit to the website or to improve your user experience during repeated visits to the platform.

Cookies can be placed by the server of the website you are visiting or by a partner with whom this website works. The website’s server can only read the cookies that it has placed itself. It has no access to other information stored on your computer or mobile device.

The content of a cookie usually consists of the name of the server that placed the cookie, an expiry date and a unique number code.

Cookies generally make the interaction between the visitors and the website easier and faster and help the visitors to navigate between the different parts of the website. Cookies can also be used to personalise the content of the website for the user.

More information on the types of cookies can be found at www.allaboutcookies.org.

This website uses the following cookies:

 1. Necessary cookies

These cookies are essential in order to visit our website and use certain parts of it. For example, these cookies allow you to navigate between the different parts of the website or to fill in forms and join discussions on our platform. If you refuse these cookies, certain parts of the website may not work, or not at their best.

 1. Functional cookies

Functional cookies are cookies that make the functioning of our website easier and more pleasant for the visitor and ensure that you have a more personalised browsing experience. These cookies can be used to recognise you if you visit the website again and store your registration details or remember the preferences you have indicated on the website.

 1. Third party cookies

Finally, we use services such as Google Analytics to collect information about visitors to our website. This information is aggregated to determine the number of visits, average duration of visits, pages viewed, etc. We use this information to improve the use of our website. We use this information to measure the use of the website and to improve the content and value of our website.

Google is based in the USA and is Privacy Shield compliant. Google Analytics was set up to be privacy friendly.

For more info about their privacy policy, see https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, to opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

MANAGEMENT OF COOKIES

Upon your first visit to our website, you will be asked to accept our different types of cookies. You can allow or refuse cookies category by category. You can at any time change the cookie settings for our website via the hyperlink at the bottom of our website and thus withdraw your consent.

You can refuse the installation of these cookies by choosing “Refuse cookies” in the pop-up window provided when you use the website for the first time.

You can also refuse the installation of cookies via your browser settings. Disabling cookies may mean that you are unable to use certain functionalities on the website. You can find out how to refuse cookies for the most commonly used browsers on the following website: http://www.aboutcookies.org/

You can also delete cookies already installed on your computer or mobile device at any time.

If you want to fully experience the website without restrictions, please make sure that cookies are enabled in your browser. To enable cookies, you must do the following:

In browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, click on ‘Internet options’ in the ‘Tools’ menu.

On the ‘Privacy’ tab, move the settings slider to ‘low’ or ‘accept all cookies’ (setting above ‘medium’ disables cookies).

Click on ‘OK’.

For the browser – Mozilla Firefox

Click ‘Firefox’ in the top left corner of your browser and then click ‘Options’.

On the tab ‘Privacy’, make sure that the ‘Let websites know that I do not want to be followed’ is not ticked.

Click on ‘OK’.

For the browser – Google Chrome

Click on ‘Tools’ at the top of your browser window and choose ‘Options’.

Click on the ‘Under the Hood’ tab, locate the ‘Privacy’ section and select the ‘Content settings’ button.

Now select ‘Allow local data to be set’.

For the browser – Safari

Click on the ‘Cog’ icon at the top of your browser window and select the ‘Preference’ option.

Click on ‘Security’, then tick the option that says ‘Block third party cookies and advertising cookies’.

Click on ‘Save’.

If after reading this Cookie Statement you still have questions or comments about cookies, you can always contact the office (info@boeckstijns.com).

Politique en matière de cookies

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ?

Matthias Boeckstijns (cabinet d’avocats Boeckstijns)

Rue aux Laines 68-72

1000 Bruxelles

https://www.boeckstijns.com

Numéro de TVA BE 0563.600.682

BCE n° 0563.600.682

QUE SONT LES COOKIES ?

Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte que les sites web placent sur votre ordinateur local. Ces cookies peuvent avoir différentes finalités : il existe des cookies techniques (par exemple, pour les paramètres linguistiques), des cookies de session (cookies temporaires) et des cookies de suivi (cookies qui suivent et suivent votre comportement sur le site web afin de vous offrir une expérience utilisateur plus optimale).

Un cookie contient un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur lors d’une visite sur le site web ou d’améliorer votre expérience utilisateur lors de visites répétées sur la plateforme.

Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez ou par un partenaire avec lequel ce site web travaille. Le serveur du site web ne peut lire que les cookies qu’il a lui-même placés. Il n’a pas accès aux autres informations stockées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Le contenu d’un cookie se compose généralement du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration et d’un code numérique unique.

Les cookies rendent généralement l’interaction entre les visiteurs et le site web plus facile et plus rapide, et aident les visiteurs à naviguer entre les différentes zones du site web. Les cookies peuvent également être utilisés pour personnaliser le contenu du site web en fonction de l’utilisateur.

Vous trouverez de plus amples informations sur les types de cookies à l’adresse www.allaboutcookies.org.

Ce site web utilise les cookies suivants :

 1. Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables pour visiter notre site web et pouvoir en utiliser certaines parties. Par exemple, ces cookies vous permettent de naviguer entre les différentes parties du site web ou de remplir des formulaires et de participer à des discussions sur notre plateforme. Si vous refusez ces cookies, il se peut que certaines parties du site web ne fonctionnent pas, ou pas de manière optimale.

 1. Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont des cookies qui rendent le fonctionnement de notre site web plus facile et plus agréable pour le visiteur et vous assurent une expérience de navigation plus personnalisée. Ces cookies peuvent être utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revisitez le site web et pour stocker vos données d’enregistrement ou se souvenir des préférences que vous avez indiquées sur le site web.

 1. Cookies de tiers

Enfin, nous utilisons des services tels que Google Analytics pour recueillir des informations sur les visiteurs de notre site web. Ces informations sont agrégées pour déterminer le nombre de visites, la durée moyenne des visites, les pages consultées, etc. Nous utilisons ces informations pour mesurer l’utilisation du site web et pour améliorer le contenu et la valeur de notre site web.

Google est basé aux États-Unis et est conforme au bouclier de protection de la vie privée. Google Analytics a été conçu pour respecter la confidentialité.

Pour plus d’informations sur leur politique en matière de respect de la vie privée, voir https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy. Pour ne pas participer, voir https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

GESTION DES COOKIES

Lors de votre première visite sur notre site web, il vous sera demandé d’accepter nos différents types de cookies. Vous pouvez autoriser ou refuser les cookies catégorie par catégorie. À tout moment, vous pouvez modifier les paramètres des cookies pour notre site web via l’hyperlien situé au bas de notre site web et ainsi retirer votre consentement.

Vous pouvez refuser l’installation de ces cookies en choisissant “Refuser les cookies” dans la fenêtre pop-up prévue à cet effet lorsque vous utilisez le site web pour la première fois.

Vous pouvez également refuser l’installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. La désactivation des cookies peut signifier que vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctionnalités du site web. Sur le site suivant, vous trouverez la procédure de refus des cookies pour les navigateurs les plus utilisés : http://www.aboutcookies.org/.

Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Si vous voulez profiter pleinement des fonctionnalités du site web, assurez-vous que les cookies sont activés dans votre navigateur. Pour activer les cookies, vous devez effectuer les actions suivantes :

Dans le navigateur – Microsoft Internet Explorer

Dans Internet Explorer, cliquez sur “Options Internet” dans le menu “Outils”.

Dans l’onglet “Confidentialité”, déplacez le curseur des paramètres sur “faible” ou “accepter tous les cookies” (un réglage supérieur à “moyen” désactive les cookies).

Cliquez sur ‘OK’.

Dans le navigateur – Mozilla Firefox

Cliquez sur “Firefox” dans le coin supérieur gauche de votre navigateur, puis cliquez sur “Options”.

Dans l’onglet “Confidentialité”, assurez-vous que la case “Indiquer aux sites Web que je ne veux pas être suivi” n’est pas cochée.

Cliquez sur ‘OK’.

Dans le navigateur – Google Chrome

Cliquez sur “Outils” en haut de la fenêtre de votre navigateur et choisissez “Options”.

Cliquez sur l’onglet “Under the Hood”, trouvez la section “Privacy” et sélectionnez le bouton “Content settings”.

Sélectionnez maintenant “Autoriser la définition des données locales”.

Dans le navigateur – Safari

Cliquez sur l’icône “Cog” en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez l’option “Préférences”.

Cliquez sur “Sécurité”, puis cochez l’option “Bloquer les cookies tiers et les cookies publicitaires”.

Cliquez sur “Enregistrer”.

Si, après avoir lu cette déclaration sur les cookies, vous avez encore des questions ou des commentaires sur les cookies, vous pouvez toujours contacter le bureau (info@boeckstijns.com).

***

Wettelijke informatie [NL]

1.

Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Advocatenkantoor) is op heden een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid, met vestigingsadres te 1000 Brussel, Wolstraat 68-72, BTW-nummer BE0563.600.682 en KBO nr. 0563.600.682.

De advocaten binnen het kantoor zijn allen Belgische advocaten, geschikt om hun beroep uit te oefenen onder de titel ‘advocaat’ en lid van de balie van Brussel NL.

Zij zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven op de pagina ‘Expertise’ op deze website.

2.

Alle advocaten van Boeckstijns Advocatenkantoor zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits:

Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

3.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van Brussel NL (www.baliebrussel.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. Deze ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info daarover vindt u op: www.oca.ligeca.be/

Legal information [EN]

1.

Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Law firm) is currently a sole proprietorship without legal personality, with registered office at 1000 Brussels, Rue aux Laines 68-72, VAT number BE0563.600.682 and CBE number 0563.600.682.

The lawyers within the firm are all Belgian lawyers, qualified to practice their profession under the title of ‘lawyer’ and members of the Dutch speaking Brussels Bar.

They are active in the areas of law described on the ‘Expertise’ page of this website.

2.

All lawyers at Boeckstijns Law firm are insured via a collective insurance policy for ‘professional civil liability’, taken out by the Order of Flemish Bars, with Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits under policy number LXX034899.

More information can be obtained from Van Breda Risk & Benefits:

Plantin & Moretuslei 297

2140 Antwerp

03/ 217 55 72

The sum insured offers a guarantee of 2,500,000 euro per claim. The insured activities concern the activities inherent to the profession of lawyer, as arbitrator in legal disputes, valuation of fees, lawyer – mediator, lawyer – trustee, ad hoc agent for legal entities in criminal cases and most judicial mandates.

3.

Deontological rules applicable to our lawyers can be found on the website www.advocaat.be. In the event of problems, please contact the Dutch speaking Brussels Bar (www.baliebrussel.be) or the Order of Flemish Bars (www.advocaat.be).

There is also an ombudsman service available from the Order of Flemish Bars. Ligeca is the ombudsman service for consumer disputes  relating to the legal profession. This ombudsman service tries to solve problems between lawyers and their clients. For more information, please visit: www.oca.ligeca.be/

Informations juridiques [FR]

1.

Matthias Boeckstijns (Cabinet d’avocats Boecktsijns) est actuellement une entreprise individuelle sans personnalité juridique, dont l’adresse est 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 68-72, numéro de TVA BE0563.600.682 et numéro BCE 0563.600.682.

Les avocats du cabinet sont tous des avocats belges, qualifiés pour exercer leur profession sous le titre de « avocat », et membres du Barreau de Bruxelles (néerlandophone).

Ils travaillent dans les domaines du droit décrits sur la page “Expertise” de ce site.

2.

Tous les avocats de Cabinet Boeckstijns sont assurés dans le cadre d’une police d’assurance collective “responsabilité civile professionnelle”, souscrite par l’Ordre des Barreaux Flamands, auprès d’Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits sous le numéro de police LXX034899.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Van Breda Risk & Benefits :

Plantin & Moretuslei 297

2140 Anvers

03/ 217 55 72

La somme assurée offre une garantie de 2.500.000 euros par sinistre. Les activités assurées concernent les activités inhérentes à la profession d’avocat, en tant qu’arbitre dans des litiges juridiques, évaluation des honoraires, avocat-médiateur, avocat-fiduciaire, mandataire ad hoc de personnes morales dans des affaires pénales et la plupart des mandats judiciaires.

3.

Les règles déontologiques applicables à nos avocats peuvent être consultées sur le site www.advocaat.be. En cas de problème, veuillez contacter le Barreau de Bruxelles (néerlandophone) sur www.baliebrussel.be ou l’Ordre des Barreaux Flamands sur www.advocaat.be.

L’Ordre des Barreaux Flamands dispose également d’un service de médiation. Ligeca est le service de médiation pour les litiges de consommations des avocats. Ce service de médiation tente de résoudre les problèmes entre les avocats et leurs clients. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.oca.ligeca.be/

***