Algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gaan uit van Matthias Boeckstijns (Boeckstijns Advocatenkantoor), eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid, met vestigingsadres te 1000 Brussel, Wolstraat 68-72 en KBO nr. 0563.600.682.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door Boeckstijns Advocatenkantoor uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst tussen Boeckstijns Advocatenkantoor en de klant.

Telkens een klant op Boeckstijns Advocatenkantoor beroep doet, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

 1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

Boeckstijns Advocatenkantoor zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk schriftelijk werd bevestigd en deze ook uitdrukkelijk door Boeckstijns Advocatenkantoor schriftelijk werd aanvaard. Het louter doorsturen van een vraag of opdracht, brengt geen overeenkomst tot samenwerking teweeg.

In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat of opdracht uitwerking krijgen zolang een provisie of eerste onderdeel van een vaste prijs – afspraak, voor zover deze werd gevraagd, niet volledig werd betaald. Het kantoor draagt in deze tussenperiode ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 1. Informatie

Boeckstijns Advocatenkantoor informeert de klant over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De klant geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat van Boeckstijns Advocatenkantoor, alle nuttige informatie aan Boeckstijns Advocatenkantoor. Alle nuttige stukken worden, indien mogelijk, bij aanvang van het dossier bezorgd aan Boeckstijns Advocatenkantoor.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant zal Boeckstijns Advocatenkantoor ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

 1. Beroep op derden

4.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de klant akkoord dat Boeckstijns Advocatenkantoor, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor, voor de uitvoering van zijn opdracht.

4.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de keuze daarvan aan Boeckstijns Advocatenkantoor. De kosten hiervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de klant.

4.3. Indien Boeckstijns Advocatenkantoor het nodig acht, kan hij of zij een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de klant. De kosten ervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de klant.

 1. Kosten en ereloon

5.1. Bij aanvang van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en de kosten, en desgevallend de betalingsmodaliteiten, tussen Boeckstijns Advocatenkantoor en de klant.

De factuur (van het ereloon en gebeurlijk de kosten) worden verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW – wetboek op heden 21 procent.

5.2.

 • 1. Boeckstijns Advocatenkantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisie) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de klant betaalt aan Boeckstijns Advocatenkantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde ereloon – en kostenstaat.

Meestal wordt, bij afspraak van een vaste prijs, een eerste onderdeel van deze vaste prijs gevraagd bij aanvang van de opdracht. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke afspraken, starten de prestaties van Boeckstijns Advocatenkantoor pas nadat dit eerste onderdeel is betaald en ontvangen.

 • 2. Alle ereloon – en kostenstaten bevatten, behoudens bij een vaste prijs – afspraak, een overzicht van de geleverde prestaties tijdens de periode waarop de prestaties betrekking hebben. Ook worden afzonderlijk de administratieve kosten of gerechtskosten bepaald.

Boeckstijns Advocatenkantoor beschikt over de mogelijkheid om tussenstaten op te stellen. Eventuele voorschotten zullen daarbij in mindering worden gebracht.

Komt het dossier op zijn einde, dan ontvangt u een eindstaat. In de eindstaat van ereloon en kosten worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

5.3. De klant betaalt de voorschotten en/of de staat van kosten en ereloon van Boeckstijns Advocatenkantoor binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Boeckstijns Advocatenkantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

5.4.

 • 1. Indien de klant niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussenstaat of de eindstaat moet hij deze staat binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst aangetekend en schriftelijk protesteren en de reden kenbaar maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat.

Nadien wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 • 2. Indien de klant dit bedrag niet binnen de vijftien (15) dagen kan betalen, dient hij of zij Boeckstijns Advocatenkantoor hiervan gemotiveerd  binnen vijftien (15) dagen na ontvangst schriftelijk in te lichten.

Een afbetalingsplan of gespreide betaling kan enkel worden verleend indien hiervoor schriftelijke toestemming wordt verleend door Boeckstijns Advocatenkantoor.

5.5. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag aan de klant, zoals opgegeven op de factuur.

De wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is hierop van toepassing.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd aan een interestvoet van 12 procent per jaar vanaf diens uitgifte.

Elke laattijdige betaling door de klant verleent Boeckstijns Advocatenkantoor tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen.

Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, zullen worden doorgerekend aan de klant.

5.6. In geval van verzuim van betaling na vervaldag van de factuur, is Boeckstijns Advocatenkantoor tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de klant volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Boeckstijns Advocatenkantoor kan leiden.

Dergelijke staking zal evenwel voorafgaandelijk en schriftelijk (per brief of e-mailbericht) aan de klant worden meegedeeld.

 1. Derdengelden

6.1. Boeckstijns Advocatenkantoor stort alle bedragen die hij voor zijn klant ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn klant. Indien Boeckstijns Advocatenkantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de klant van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

6.2. Boeckstijns Advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de klant om de ereloonstaten van Boeckstijns Advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

6.3. Boeckstijns Advocatenkantoor stort alle bedragen die hij van de klant ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. Boeckstijns Advocatenkantoor levert een inspanningsverbintenis die zij naar best vermogen zal uitvoeren. Boeckstijns Advocatenkantoor kan daarbij geen welbepaald resultaat garanderen.

7.2. Alle advocaten van Boeckstijns Advocatenkantoor zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. (hierna ‘Verzekering’)

7.3. De beroepsaansprakelijkheid van Boeckstijns Advocatenkantoor en de advocaten die het dossier behandelen, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de Verzekering. De klant vindt de hoger vermelde Verzekering aldus voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die zij/hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van een advocaat van Boeckstijns Advocatenkantoor, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Het verzekerde bedrag van de Verzekering biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval.

7.4. Boeckstijns Advocatenkantoor wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van ons kantoor, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop het kantoor eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand in uw dossier.

Boeckstijns Advocatenkantoor kan gebeurlijk enkel aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan ons kantoor verleende opdracht.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Als het dossier wordt afgesloten, wordt de klant hiervan schriftelijk door Boeckstijns Advocatenkantoor ingelicht. Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum van de brief waarin wordt meegedeeld dat de overeenkomst wordt beëindigd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

8.2 De klant kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Boeckstijns Advocatenkantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Boeckstijns Advocatenkantoor maakt zijn eindstaat van ereloon en kosten over aan de klant, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal Boeckstijns Advocatenkantoor binnen een redelijke termijn aan de klant de stukken van het dossier terugbezorgen.

8.3 Boeckstijns Advocatenkantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient Boeckstijns Advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de klant om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht.

Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Brussel NL.

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

***